ჰოროსკოპი

რა გველის თეთრი ვირთხის წელიწადში – 2020 წლის პროგნოზი აღმოსავლური ჰოროსკოპის მიხედვით

loading...
loading...

აღ­მო­სავ­ლუ­რი ჰო­როს­კო­პის მი­ხედ­ვით, 2020 წლის 25 იან­ვარს მე­ტა­ლის თეთ­რი ვირ­თხის წე­ლი­წა­დის შე­მობ­რძა­ნე­ბას ვე­ლო­დე­ბით. ვირ­თხა აღ­მო­სავ­ლურ ჰო­როს­კოპ­ში პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნია. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ჰპირ­დე­ბა იგი თა­ვის თავ­სა და 11 მე­გო­ბარ ცხო­ველს?!
2020 წელი სა­ინ­ტე­რე­სო და და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა ყვე­ლა აღ­მო­სავ­ლუ­რი ნიშ­ნის­თვის. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ყვე­ლა შან­სი, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მდგო­მა­რე­ო­ბა ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში. და­მა­ტე­ბით მო­გე­თხო­ვე­ბათ მოთ­მი­ნე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა, ემო­ცი­ე­ბის კონ­ტრო­ლი, სტრეს­თან გამ­კლა­ვე­ბა.
2020 წლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე­ე­ბი აღ­მო­სავ­ლუ­რი ზო­დი­ა­ქის ნიშ­ნე­ბის­თვის
ძაღ­ლის, კურ­დღლის/კატა, ცხე­ნი­სა და თხის­თვის/ცხვა­რი მე­ტა­ლის თეთ­რი ვირ­თხის წელი ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლია.
თქვენ­თვის კარ­გი თვე­ე­ბია: თე­ბერ­ვა­ლი, მა­ი­სი, ივ­ლი­სი, აგ­ვის­ტო, სექ­ტემ­ბე­რი და ნო­ემ­ბე­რი. ამ თვე­ებ­ში მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას საქ­მე­ებ­ში, სამ­ყა­რო გიგ­ზავ­ნით პო­ზი­ტივს, ჰარ­მო­ნი­ას. თა­ვად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ.
მო­ი­წა­დი­ნეთ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ნუ იქ­ნე­ბით ზე­და­პი­რუ­ლი მის მი­მართ. დრო­დად­რო უთან­ხმო­ე­ბე­ბი გე­ლით და ერ­თმა­ნე­თის სა­ი­მე­დო­ო­ბა­ზე გა­მოც­დაც მო­გინ­დე­ბათ. ასე­თი მო­მენ­ტე­ბი ძი­რი­თა­დად იან­ვარ­სა და აპ­რილ­ში გე­ლით. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, კარ­გი წე­ლია ბუ­დის ასა­შე­ნებ­ლად და შვი­ლის გა­სა­ჩე­ნად.
სამ­სა­ხურ­ში ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ისე­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. მეტი დიპ­ლო­მა­ტია უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ და ნუ გგო­ნი­ათ, რომ თქვენს გა­სა­კე­თე­ბელ საქ­მეს სხვა გა­კე­თებს. როცა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად მოძ­ლი­ერ­დე­ბით, მზად იყა­ვით, რომ ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბიც კი შუ­რით დაბრმავ­დე­ბი­ან და თქვენ გარ­შე­მო ჭო­რე­ბი და ინ­ტრი­გე­ბი მო­ი­მა­ტებს.
2020 წელს თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის უამ­რა­ვი შან­სი მო­გე­ცე­მათ. მთა­ვა­რია, ხე­ლი­დან არ გა­უშ­ვათ ისი­ნი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. ეცა­დეთ, ყო­ველ­თვის გქონ­დეთ დე­ტა­ლუ­რად შედ­გე­ნი­ლი გეგ­მა და მის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დეთ. ნუ გა­ე­კი­დე­ბით ილუ­ზი­ებს, ფულ­საც და­კარ­გავთ და წარ­მა­ტე­ბა­საც.


ძაღ­ლი, კურ­დღე­ლი/კატა, ცხე­ნი და თხა/ცხვა­რი 2020 წელს კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. მხო­ლოდ ერთი გაფრ­თხი­ლე­ბა გაქვს, არ გა­და­ი­ღა­ლოთ სამ­სა­ხურ­ში. ყვე­ლა ფულს ვერ გა­მო­ი­მუ­შა­ვებთ, დას­ვე­ნე­ბა და ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა კი გჭირ­დე­ბათ. არ გას­ცეთ ფული ვალ­ში. ნუ ჩა­ი­ციკ­ლე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლურ­ზე, გა­მო­ყა­ვით დრო სუ­ლი­ე­რე­ბის­თვი­საც.
2020 წლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე­ე­ბი გვე­ლის, ღო­რის, მამ­ლი­სა და ვე­ფხვის­თვის
თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და­ი­სად­გუ­რებს ჰარ­მო­ნია. უამ­რა­ვი პო­ზი­ტი­უ­რი მო­მენ­ტი გე­ლით.
თქვენ­თვის კარ­გი თვე­ე­ბია: მარ­ტი, მა­ი­სი, ივ­ლი­სი, დე­კემ­ბე­რი.
პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში აღ­მაფ­რე­ნე­ბი­სა და და­ცე­მის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ. ყვე­ლა ნე­გა­ტი­უ­რი მოვ­ლე­ნა, რაც თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ხდე­ბა ერ­თა­დერთ უარ­ყო­ფით გრძნო­ბას­თან – ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შეც დად­გე­ბით: ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, ან მშვი­დი სტა­ბი­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.
საქ­მე­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის წუ­წუნს სა­ზღვა­რი არ ექ­ნე­ბა. ეცა­დეთ, დრო­დად­რო ერ­თად იმოგ­ზა­უ­როთ. თუ და­ქორ­წი­ნე­ბა გაქვთ გა­და­წყვე­ტი­ლი, მარტსა და დე­კემ­ბერს გირ­ჩევთ. ოქ­ტომ­ბერ­ში შე­იძ­ლე­ბა სკან­და­ლებ­ში ჩა­გით­რი­ონ. ამის მი­ზე­ზი არა­ლე­გა­ლუ­რი შე­მო­სა­ვა­ლია.
გვე­ლი, ღორი, მა­მა­ლი და ვე­ფხვი და­ბა­დე­ბით ლი­დე­რე­ბი არი­ან და კა­რი­ე­რის გა­კე­თე­ბა­ში ხელი არ შე­ეშ­ლე­ბათ. ამ კუ­თხით 2020-ში გან­სა­კუთ­რე­ბით წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვეა მა­ი­სი. ივ­ნის­ში არც აი­ღოთ და არც გას­ცეთ ვალი.
ოლიმპს აუ­ცი­ლებ­ლად და­ი­პყრობთ, მაგ­რამ ბევ­რი წი­ნა­ღო­ბის გა­და­ლახ­ვა მო­გი­წევთ და მაქ­სი­მა­ლუ­რი მოთ­მი­ნე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნეთ, არ და­ნებ­დეთ. თუ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თან­ხა გაქვთ, ის სარ­ფი­ან საქ­მე­ში და­ა­ბან­დეთ. გარ­კვე­ულ­წი­ლად მომ­ჭირ­ნე­ო­ბაც უნდა ის­წავ­ლოთ. ხან­და­ხან ძა­ლი­ან გიყ­ვართ ფუ­ლის ფლან­გვა.
გვე­ლი, ღორი, მა­მა­ლი და ვე­ფხვი 2020 კარ­გი ჯან­მრთე­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვით. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ კვე­ბის რა­ცი­ონს, ფსი­ქო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, წყლის პი­რას. მო­ა­წყვეთ პიკ­ნი­კე­ბი ბუ­ნე­ბა­ში.
2020 წლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე­ე­ბი დრა­კო­ნის, ხა­რის, ვირ­თხი­სა და მა­ი­მუ­ნის­თვის
2019 წელს საკ­მა­რი­სი თან­ხა და­აგ­რო­ვეთ? ახა­ლი წლი­დან სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, არ და­კარ­გოთ ისი­ნი, არ გახ­დეთ თაღ­ლი­თე­ბის, უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბის მსხვერ­პლი.
თქვენ­თვის კარ­გი თვე­ე­ბია: მა­ი­სი, ივ­ნი­სი, აგ­ვის­ტო, ოქ­ტომ­ბე­რი.
პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უნდა აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი, ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა, და­უშ­ვე­ბე­ლია კონ­ფლიქ­ტე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­სა­წყე­ბად და ქორ­წი­ნე­ბის­თვის კარ­გი თვე­ე­ბია: იან­ვა­რი, თე­ბერ­ვა­ლი, სექ­ტემ­ბე­რი და ნო­ემ­ბე­რი. თუ გსურთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა აა­წყოთ, ხში­რად წა­დით კომ­პრო­მის­ზე, ნუ გა­ჯი­უტ­დე­ბით. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ მოთ­მი­ნე­ბა და ბევრ გა­ურ­კვევ­ლო­ბას აი­რი­დებთ თა­ვი­დან.
დაგ­რო­ვი­ლი თან­ხა ეცა­დეთ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით არ გა­რის­კოთ ბიზ­ნეს­მე­ნებ­მა. ნუ და­ი­წყებთ ახალ საქ­მე­ებს და ნუ გა­ა­ფარ­თო­ებთ ბიზ­ნესს, თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ხართ გა­მარ­ჯვე­ბა­ში. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. მა­ტე­რი­ა­ლურ მო­გე­ბას მა­ის­ში ნა­ხავთ. თე­ბერ­ვალ­სა და ნო­ემ­ბერ­ში ფრთხი­ლად და გა­აზ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. და­აკ­ვირ­დით კონ­კუ­რენ­ტებს, რა ვი­თა­რე­ბაა თქვენ გარ­შე­მო.
დრა­კონს, ხარს, ვირ­თხა­სა და მა­ი­მუნს ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი არ ელით. საფრ­თხეა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მე­ტა­ლის, ბას­რი საგ­ნე­ბის­გან.
2020 წელს ნა­ნატ­რი შეხ­ვედ­რა გე­ლით სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ან­თან. ის შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს თქვე­ნი დამ­რი­გე­ბე­ლი, გურუ. დახ­მა­რე­ბის ხელი გა­მო­გი­წო­დოთ თქვენ­თვის რთულ პე­რი­ოდ­ში. დახ­მა­რე­ბის წყა­ლო­ბით ად­ვი­ლად გა­და­ლა­ხავთ სირ­თუ­ლე­ებს და გა­მარ­ჯვე­ბა­საც მო­ი­პო­ვებთ. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი მთა­ვარ­ზე, ნუ მოც­დე­ბით წვრილ­მა­ნებ­ზე.

დატოვეთ კომენტარი
loading...
loading...

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close