ჰოროსკოპი

2020-მა რომ სიმდიდრე მოგიტანოთ, დეკემბერში 8 კაკალი შეღებეთ – რომელ წლებში დაბადებულები გამდიდრდებიან ვირთხის წელში

მე­ტა­ლის ვირ­თხის წელი მო­დის და რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი გვაფრ­თხი­ლე­ბენ, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა გვმარ­თებს, რომ ყვე­ლა­ზე უხვ და მო­სავ­ლი­ან წელს არ გა­ვუშ­ვათ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი შან­სე­ბი.
“2020 წლის 25 იან­ვარს მე­ტა­ლის ვირ­თხის წელი დად­გე­ბა და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ფე­რე­ბი იქ­ნე­ბა – ოქ­როს­ფე­რი, ვერ­ცხლის­ფე­რი, ნაც­რის­ფე­რი და თეთ­რი. ვირ­თხა შემგრო­ვე­ბე­ლი, ბა­რა­ქი­ა­ნი, მო­ხერ­ხე­ბუ­ლი და მე­ო­ჯა­ხე მღრღნე­ლია, ამი­ტომ ძა­ლი­ან კარ­გი წელი იქ­ნე­ბა ფი­ნან­სუ­რი თვალ­საზ­რი­სით.
უკე­თე­სო­ბა ელის ძა­ლი­ან ბევრ ნი­შანს, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად – მამ­ლებს, მა­ი­მუ­ნებს, დრა­კო­ნებს და ხა­რებს. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ ვირ­თხის წელს არ ვხვდე­ბით 31 დე­კემ­ბერს, ვირ­თხის წელი დად­გე­ბა იან­ვარ­ში და შე­სა­ბა­მი­სად შევ­ხვდე­ბით იან­ვარ­ში”.
– სუფ­რა­ზე რა უნდა გვქონ­დეს ამ დროს აუ­ცი­ლებ­ლად?
– სა­სურ­ვე­ლია სიმ­ბო­ლუ­რი ოქ­როს ზო­დე­ბი, ოქ­როს ნივ­თე­ბი, ხურ­დე­ბი, მო­ნე­ტე­ბი, სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის კუ­პი­უ­რე­ბი, თხი­ლე­უ­ლი, კა­კა­ლი… ასე­ვე მა­გი­და­ზე უნდა ენ­თოს ოქ­როს­ფე­რი სან­თლე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია რვა, რად­გან 8-იანი სიმ­დიდ­რის ნი­შა­ნია.
დე­კემ­ბრის თვე­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ა­კე­თოთ ერთი პრაქ­ტი­კა ფენ-შუ­ი­დან – აი­ღეთ 8 ცალი კა­კა­ლი, შე­ღე­ბეთ „პუ­ლი­ვი­ზა­ტო­რით“ ოქ­როს­ფრად და ოქ­როს­ფე­რი ლენ­ტე­ბი და­ა­მაგ­რეთ, რომ ნაძ­ვის ხეზე და­კი­დოთ ბა­რა­ქის და სიმ­დიდ­რის ნიშ­ნად
აღ­მო­სავ­ლუ­რი ას­ტრო­ლო­გი­ით, 2020 წელს ცე­ცხლის სტი­ქი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბა გვექ­ნე­ბა და ამი­ტომ გა­ა­აქ­ტი­უ­რეთ წი­თე­ლიც. ის მო­ი­ზი­დავს მე­გობ­რო­ბას და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას, რად­გან პლა­ნე­ტა მარ­სის ფე­რია წი­თე­ლი და რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია 2020 წელს მნიშ­ვნე­ლო­ვან შეხ­ვედ­რებ­ზე და დღე­სას­წა­უ­ლებ­ზე წი­თე­ლი ფე­რის სა­მო­სი ჩა­იც­ვათ.
სა­ჩუქ­რე­ბად შე­არ­ჩი­ეთ თა­გუ­ნი­ას ფი­გუ­რე­ბი და სიმ­დიდ­რის სიმ­ბო­ლო­ე­ბი, რაც ვირ­თხას უყ­ვარს. ვირ­თხა – პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნია 12 ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს შო­რის, მისი თვეა ცივი დე­კემ­ბე­რი, 2020 წელი იქ­ნე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წარ­მა­ტე­ბის წელი ვირ­თხე­ბის­თვის.
2019 წელი არის ტა­ხის წელი, ტა­ხის ელე­მენ­ტია წყა­ლი და ვირ­თხი­საც წყა­ლია. ტა­ხებს თუ 2019 გქონ­დათ კარ­გი, უფრო კარ­გი ექ­ნე­ბათ 2020 წელი. ლი­დე­რო­ბის, სწავ­ლის, და­ო­ჯა­ხე­ბის და გამ­რავ­ლე­ბის წელი ექ­ნე­ბათ, ფი­ნან­სებ­ში კი ძა­ლი­ან დიდი წარ­მა­ტე­ბა ელო­დე­ბათ. იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის წელი აქვთ.
კა­რი­ე­რა­ში იდე­ა­ლუ­რი წელი ექ­ნე­ბათ ხა­რებს, რად­გან საკ­მა­ოდ კარ­გი კავ­ში­რი აქვთ ვირ­თხას­თან და მათ სა­ი­დუმ­ლო მე­გობ­რად ით­ვლე­ბი­ან.
ვე­ფხვის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი
 – ძა­ლი­ან და­მო­უ­კი­დებ­ლე­ბი გახ­დე­ბი­ან და ამ­ბი­ცი­უ­რე­ბიც, ბევ­რი გა­მარ­თლე­ბა ექ­ნე­ბათ, მო­აგ­ვა­რე­ბენ ძველ პრობ­ლე­მებს, გახ­დე­ბი­ან ლი­დე­რე­ბი.
კატა/კურ­დღე­ლი –
 ამ წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებს, ვი­საც ჰქონ­დათ გამ­რავ­ლე­ბის პრობ­ლე­მა, წელს მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რე­ბენ ამ სა­კითხს. ასე­ვე მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რე­ბენ პრობ­ლე­მებს. ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ლე­ბა წარ­მა­ტე­ბას მო­უ­ტანთ. ვუ­სურ­ვებ დატ­კბ­ნენ 2020 წლით, ოღონდ უფრო გა­ზა­ფხუ­ლი­დან.


დრა­კო­ნი – მის­ტი­კუ­რი იმ­პე­რა­ტო­რი ალი­ან­სშია ვირ­თხას­თან და ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი იქ­ნე­ბა წელს. იმა­ზე წინ წავა, ვიდ­რე თა­ვად გეგ­მავ­და. დრა­კო­ნის­თვის ვირ­თხა არის ფული, ამი­ტომ ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც იდე­ა­ლუ­რი ექ­ნე­ბა დრა­კო­ნებს.
გვე­ლი – თუ გულ­წრფე­ლი იქ­ნე­ბა, მა­შინ კარ­გი წელი იქ­ნე­ბა მის­თვი­საც. ასე­ვე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია აკონ­ტრო­ლოს სი­ტყვე­ბი და სი­ტყვის ძალა. რა პრობ­ლე­მაც არ უნდა შეხ­ვდეს, ყვე­ლა­ფერს მო­ა­გავ­რებს სი­ტყვი­ე­რად.
ცხე­ნის­თვის 
– ფი­ნან­სუ­რად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წე­ლია და კა­რი­ე­რა­ში წინსვლა ელო­დე­ბათ. ბიზ­ნეს­ში და კა­რი­ე­რა­ში ზრდა და და­წი­ნა­უ­რე­ბა.
თხის­თვის – კარ­გია სწავ­ლის და პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კუ­თხით. იმ სფე­რო­ში, რა­შიც მოღ­ვა­წე­ო­ბენ, მო­ი­ზი­და­ვენ წარ­მა­ტე­ბას და კა­რი­ე­რულ ზრდას.
მა­ი­მუ­ნის­თვის – კარ­გია მოგ­ზა­უ­რო­ბა. საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი ექ­ნე­ბათ ყვე­ლა სფე­რო­ში.
მამ­ლის წელ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი – 2020 წელს ყვე­ლა პრობ­ლე­მას მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებს. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო წელი ექ­ნე­ბათ და ბევ­რი მა­მა­ლი და­ო­ჯახ­დე­ბა.
ძაღ­ლის­თვის – 2020 ცოტა უც­ნა­უ­რი წელი იქ­ნე­ბა, რად­გან ვირ­თხა ძაღლს პა­რავს საკ­ვებს ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამი­ტომ გვი­ა­ნი პე­რი­ო­დე­ბი არ არის კარ­გი ძაღ­ლის­თვის. თუ რამე საქ­მეს გა­ა­კე­თე­ბენ, რჩე­ვაა დი­ლას გა­და­წყვი­ტონ და თავი და­იც­ვან და­ნა­კარ­გე­ბის­გან. არ ენ­დონ ყვე­ლას. სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნონ ფულ­თან და არ გაფ­ლან­გონ.
და ბო­ლოს, მთა­ვა­რია, ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნი­შან­მა წი­ნას­წარ და­გეგ­მოთ, რას აპი­რებთ 2020 წელს, იმი­სათ­ვის რომ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გქონ­დეთ.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close