ვინ არიან “უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები” – ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე – geonewest.com
ჰოროსკოპი

ვინ არიან “უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები” – ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე

ასტროლოგიაში
ვინ არიან “უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები” – ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე X
ვინ არიან “უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები” – ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე 19-11-2023 8 149
Aa
ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში მეტ-ნაკ­ლე­ბად ჩა­ხე­დულ­მა ადა­მი­ან­მა იცის, რომ არ­სე­ბობს ზო­დი­ა­ქოს 12 ნი­შა­ნი, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ცო­ტამ თუ იცის, რომ არ­სე­ბობს, ე.წ. უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. ისი­ნი ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის სა­ზღვარ­ზე მდე­ბა­რე­ო­ბენ და თა­ვი­ანთ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უნა­რით აჯილ­დო­ე­ბენ. უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოც 12 ნიშ­ნის­გან შედ­გე­ბა.

პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნი – თევ­ზე­ბი­სა და ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
სა­ა­თი (14-27 მარ­ტი)

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ზო­დი­ა­ქოს წრის და­სა­წყის­სა და და­სას­რუ­ლის აერ­თი­ა­ნე­ბენ. მათ შე­უძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ერ დრო­ში სწო­რად ცხოვ­რე­ბა, მათ თა­ვი­ა­ნი დრო აქვთ. მათ თით­ქოს შე­უძ­ლი­ათ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი დრო­ის შე­ჩე­რე­ბა და ნე­ბის­მი­ერ დროს ცხოვ­რე­ბის თა­ვი­დან და­წყე­ბა. ან ღვთი­უ­რი პროგ­რა­მით ვი­თარ­დე­ბან, ან კი­ბორ­გე­ბი­ვით ხდე­ბი­ან. მათ უნდა გა­ა­კე­თონ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: აინშტე­ი­ნი, სალ­ვა­დორ დალი, ჯორ­და­ნო ბრუ­ნო, ბახი, ჯორჯ ვა­შინგტო­ნი.

მე­ო­რე ნი­შა­ნი – თევ­ზე­ბი­სა და მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
პე­გა­სი (ფრთო­სა­ნი ცხე­ნი) (12-25 თე­ბერ­ვა­ლი)

უმაღ­ლე­სი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აღ­მაფ­რე­ნა. პე­გასს ეს­მის სამ­ყა­როს მუ­სი­კა, მე­გობ­რობს მუ­ზებ­თან. ეს არის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, უსა­ზღვრო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნი. მას სურს, გან­ვი­თარ­დეს, შექ­მნას… სამ­ყა­როს მის­ტი­კი­სა და ჯა­დოქ­რო­ბის მიღ­მა აღიქ­ვამს. მუ­დამ იდე­ე­ბით სავ­სეა, ორი­გი­ნა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბაა. არ აღელ­ვებს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი, მხო­ლოდ – სუ­ლი­ე­რე­ბა და ხე­ლოვ­ნე­ბა.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: მი­ქე­ლან­ჯე­ლო ბუ­ო­ნა­რო­ტი, რემ­ბრან­დტი.

მე­სა­მე ნი­შა­ნი – მერ­წყუ­ლი­სა და თხის რქის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
სფინ­ქსი (13-26 იან­ვა­რი)

სფინ­ქსი თა­ვად არის სა­ი­დუმ­ლო ცოდ­ნის, სიბ­რძნის, გან­გე­ბის სიმ­ბო­ლო. თუ ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ძი­რი­თად სა­ი­დუმ­ლოს ამოხ­სნის, შე­იძ­ლე­ბა სამ­ყა­როს გან­მგე­ბე­ლი გახ­დეს, მაგ­რამ მას ბევ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაც ეკის­რე­ბა. “ბევრ სიბ­რძნეს ბევ­რი თა­ვის ტკი­ვი­ლი მო­აქვს”. მათ ადა­მი­ა­ნის გა­მოც­ნო­ბა ერთი შე­ხედ­ვით შე­უძ­ლი­ათ, თა­ვად მათ ქმნი­ლე­ბა­შიც ბევ­რი სა­ი­დუმ­ლოა.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ედ­გარ პო, ლე­ო­ნარ­დი და ვინ­ჩი, ვან­გა.

მე­ო­თხე ნი­შა­ნი – მშვილ­დოს­ნი­სა და თხის რქის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
სი­ცო­ცხლის ხე (15-28 დე­კემ­ბე­რი)

ეს არის სა­წყი­სი, სხვა­დას­ხვა სამ­ყა­როს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა, გე­ნე­ტი­კა, მოდ­გმა, ხე­ლოვ­ნუ­რი გა­დარ­ჩე­ვა, სე­ლექ­ცია, ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვლა. ხე აერ­თი­ა­ნებს ქვე­და და ზედა სამ­ყა­რო­ებს. ეს არის თვით­კონ­ტრო­ლის, თვით­შე­ზღუდ­ვის ძალა, ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი წლე­ბის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად აგ­რო­ვებს გა­მოც­დი­ლე­ბას, ძლი­ერ­დე­ბა. ის არის ბრძე­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, ყოვ­ლის­მცოდ­ნე, წი­ნამ­ძღო­ლი.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ნოს­ტრა­და­მუ­სი, ტოლ­კი­ნი.

მე­ხუ­თე ნი­შა­ნი – მო­რი­ე­ლი­სა და მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
გვე­ლისმჭე­რი (15-28 მო­ემ­ბე­რი)

ის, ვინც კარ­მა­ზე გა­ი­მარ­ჯვა. თავ­და­პირ­ვე­ლად უნდა იცო­დეთ, რა მი­სი­ით და­ი­ბა­დეთ, რომ მერე შეძ­ლოთ კარ­მის გა­მოს­წო­რე­ბა. უნდა შეძ­ლოთ გა­ი­აზ­როთ და გა­მო­ას­წო­როთ თქვე­ნი ცოდ­ვა. უნდა შეძ­ლოთ დაწ­ვათ ყვე­ლა ის კუდი, რაც ცუ­დის­კენ, წარ­სუ­ლის­კენ გე­ქა­ჩე­ბათ. ასე­თი ადა­მი­ა­ნი თით­ქმის ყვე­ლაფ­რის წი­ნა­აღ­მდეგ ილაშ­ქრებს. არ მო­გით­მენთ, არ და­გექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბათ, მას ავ­ტო­ნო­მი­უ­რად მოქ­მე­ე­დე­ბა მოს­წონს. ის ამ­სხვრევს სტე­რე­ო­ტი­პებს. მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის იმე­დი აქვს.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: პა­გა­ნი­ნი, პა­რა­ცელ­სი.

მე­ექ­ვსე ნი­შა­ნი – სას­წორ­სა და მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს.
ყვა­ვი (16-29 ოქ­ტომ­ბე­რი)

მე­ო­რე­ნა­ი­რად – სი­მურ­გი {ფე­ნიქ­სი}. სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის სიმ­ბო­ლო, გა­ნა­ჩე­ნის სის­რუ­ლე­ში მომ­ყვა­ნი. ზო­რო­ას­ტრი­ე­ლე­ბი გა­ნას­ხვა­ვებ­დნენ შავ და თეთ­რს სი­მურგს. მას შე­უძ­ლია ერთი უკი­დუ­რე­სო­ბი­დან მე­ო­რე­ში გა­და­ვარ­დეს. ზედა და ქვე­და ძა­ლე­ბის გა­მა­ერ­თი­ა­ნე­ბელს შე­უძ­ლია იყოს სა­ნი­ტა­რი, გამ­წმენ­დი. ასეთ ადა­მი­ანს სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღმსრუ­ლებ­ლად მო­ი­აზ­რე­ბენ, არის მი­სი­ო­ნე­რი, ზე-ძა­ლე­ბის ნე­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი. შე­უძ­ლი­ათ უკი­დუ­რეს წერ­ტილს მი­აღ­წი­ონ ან ჯა­ლა­თე­ბად გა­და­იქ­ცნენ.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: კარ­დი­ნა­ლი რი­შე­ლიე, სტი­ვენ კინ­გი.

მეშ­ვი­დე ნი­შა­ნი – ქალ­წულ­სა და სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
მწყემ­სი (16-29 სექ­ტემ­ბე­რი)

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს მა­გი­ურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­სა და დიდ ძა­ლას ანი­ჭებს. ეს არის გურუ, წი­ნამ­ძღო­ლი. ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­ძღვეს სხვებს. მთა­ვა­რია, ჯერ სა­კუ­თარ თავს და­ეხ­მა­როს, უშ­ვე­ლოს და შემ­დეგ – სხვებს. არ უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოს ეგო­იზ­მი და არ უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოს გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ნდო­ბა ცუდი საქ­მე­ე­ბის­თვის. უნდა ჰქონ­დეს კე­თი­ლი ფიქ­რე­ბი და ზრახ­ვე­ბი. მუდ­მი­ვად უნდა ვი­თარ­დე­ბო­დეს სუ­ლი­ე­რად, რად­გან ის მუდ­მი­ვად სა­მა­გა­ლი­თოა სხვე­ბის­თვის.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ჰერ­ბერტ უელ­სი, სტა­ნის­ლავ ლემი.

მერ­ვე ნი­შა­ნი – ლო­მი­სა და ქალ­წუ­ლის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
მებ­რძო­ლი, რა­ინ­დი (16-29 აგ­ვის­ტო)

მათ ევა­ლე­ბათ ცვლი­ლე­ბე­ბი, სამ­ყა­როს და­ლა­გე­ბა, კა­ნონ­ზე მორ­ჩი­ლე­ბა, სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის­თვის ბრძო­ლა, მაგ­რამ მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ თა­ვად იქ­ნე­ბი­ან წე­სი­ერ­ნი. პირ­ნათ­ლად შე­ას­რუ­ლე­ბენ ყვე­ლა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა­სა და წეს­დე­ბას. მათი მი­სი­აა ცუდ­თან ბრძო­ლა და სი­კე­თი­სა და სიმ­შვი­დის დამ­კვიდ­რე­ბა. მათი მი­სია რთუ­ლია, მაგ­რამ აქვთ ძალა, რომ გა­ი­მარ­ჯვონ.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ნა­პო­ლე­ო­ნი, ჩინ­გიზ ყა­ე­ნი.

მე­ცხრე ნი­შა­ნი – კირჩხი­ბი­სა და ლო­მის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
ეტლი (16-29 ივ­ლი­სი)

სიბ­რძნე, კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი პრო­ფე­სია. მათ აქვთ ნიჭი, რომ ერ­თდრო­უ­ლად აკე­თონ რამ­დე­ნი­მე საქ­მე. იყ­ვნენ კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბი. ისი­ნი არი­ან პირ­ვე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­უკ­ვა­ლავ გზა­ზე გა­დი­ან და სი­კე­თე მო­აქვთ ხალ­ხის­თვის. არი­ან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თე­ბი, უზო­მოდ ჭკვი­ა­ნე­ბი. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წე­ვენ ყვე­ლა სფე­რო­ში, თუ მო­ინ­დო­მე­ბენ.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბად­ნენ: ბალ­ზა­კი, დი­უ­მა, გო­ე­თე.

მე­ა­თე ნი­შა­ნი – ტყუ­პი­სა და კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
ხო­მალ­დი (14-28 ივ­ნი­სი)

ეს არის მი­სია, ილუ­ზი­ე­ბი, ში­შე­ბი, სა­კუ­თარ თავ­თან ბრძო­ლა და გა­მარ­ჯვე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე. უნდა იყ­ვნენ მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლე­ბი კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. არ უნდა იყ­ვნენ მომ­ხვე­ჭე­ლე­ბი, სხვი­სი სიმ­დიდ­რის მიმ­თვი­სე­ბებ­ლე­ბი. მათ აქვთ უნა­რი, რომ და­ა­მარ­ცხონ ცუდი და გარ­და­იქ­მნან სი­კე­თის მკე­თებ­ლე­ბად. ისი­ნი უნდა ემ­სა­ხუ­რონ თა­ვი­ანთ გვარს, სამ­შობ­ლოს.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბა­და: ბა­ი­რო­ნი.

მე­თერ­თმე­ტე ნი­შა­ნი – კუ­რო­სა და ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
მო­ხე­ტი­ა­ლე, მო­ნა­დი­რე (14-27 მა­ი­სი)

უამ­რა­ვი ძა­ლის მქო­ნე, მაგ­რამ გზა­აბ­ნე­უ­ლი. ის თით­ქოს მუ­დამ არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დგას და არ იცის, რა გზას და­ად­გეს. ხან­და­ხან სი­ზარ­მა­ცე იპყრობს, ხან­და­ხან – უმიზ­ნოდ ხე­ტი­ა­ლის სურ­ვი­ლი. უამ­რა­ვი მი­ზა­ნი აქვს და ამ­დე­ნი­ვე არა­რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი საქ­მე. მან უნდა ის­წავ­ლოს არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა. არ უნდა შე­ე­შინ­დეს წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბის და უნდა ის­წავ­ლოს სი­კე­თის ბო­რო­ტე­ბის­გან გარ­ჩე­ვა.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბა­და: რი­ხარდ ვაგ­ნე­რი.

მე­თორ­მე­ტე ნი­შა­ნი – ვერ­ძი­სა და კუ­როს ზო­დი­ა­ქე­ბის გა­სა­ყარ­ზე მდე­ბა­რე­ობს
ვე­შა­პი (13-26 აპ­რი­ლი)

ის ერ­თგვა­რი სა­ნი­ტა­რია, ქა­ო­სის მომ­წეს­რი­გე­ბე­ლი. თუმ­ცა, შე­იძ­ლე­ბა იყოს უმარ­თა­ვიც და სა­ში­შიც. მას შე­უძ­ლია და­ან­გრი­ოს დრო­მოჭ­მუ­ლი. გა­თა­ვი­სუფ­ლოს გა­რე­მო სი­ბინ­ძუ­რის­გან. ამას­თა­ნა­ვე, მუდ­მი­ვად სჭირ­დე­ბათ გან­ვი­თა­რე­ბა, თვით­გა­სუფ­თა­ვე­ბა და თვით­კონ­ტრო­ლი. მათ შე­უძ­ლია ადა­მი­ა­ნებს სი­კე­თე მო­უ­ტა­ნონ. მთა­ვა­რია, ში­ნა­გა­ნი აგ­რე­სი­ის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ.

ამ პე­რი­ოდ­ში და­ი­ბა­და: ჰიტ­ლე­რი

Back to top button