იმისთვის რომ საფულეში ფული არ გამოგელიოთ – რჩევები ფინანსურ ბარაქაზე – geonewest.com
საინტერესო

იმისთვის რომ საფულეში ფული არ გამოგელიოთ – რჩევები ფინანსურ ბარაქაზე

რომ სხვა გა­რე­მო ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად სი­ღა­რი­ბის მი­ზე­ზებს ხში­რად არას­წო­რად შერ­ჩე­უ­ლი სა­ფუ­ლე გა­ნა­პი­რო­ბებს. რო­გორც ეზო­თე­რი­კო­სებს მი­აჩ­ნი­ათ, სწო­რად შერ­ჩე­უ­ლი სა­ფუ­ლე კარ­გი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი შე­მო­სავ­ლის სა­წინ­და­რია. ფერი, ფორ­მა, მა­სა­ლა და სხვა ნი­უ­ან­სე­ბი რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც სა­ფუ­ლეს არ­ჩევთ გა­ნა­პი­რო­ბებს იმას, თუ რა ოდე­ნო­ბის თან­ხას გა­მო­ი­მე­ტებს თქვენ­თვის კოს­მო­სი… ასე რომ დად­გა დრო ძვე­ლი სა­ფუ­ლე ახ­ლით ჩა­ა­ნაც­ვლოთ და მო­ემ­ზა­დოთ უფრო მეტი შე­მო­სავ­ლის მი­სა­ღე­ბად!

1. ფე­რის შერ­ჩე­ვა – ე.წ. “სიმ­დიდ­რის ფე­რე­ბი”

ფენ-შუის მი­ხედ­ვით არ­სე­ბობს ტო­ნა­ლო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ფულ­სა და სიმ­დიდ­რეს იზი­დავს. ესე­ნია: ყვი­თე­ლი და ყვით­ლის ყვე­ლა ელ­ფე­რი, შავი, ყა­ვის­ფე­რი, ზო­გა­დად მი­წის და ნე­ბის­მი­ე­რი მე­ტა­ლის ფერი, ოქ­როს­ფე­რი და ვერ­ცხლის­ფე­რი. ნაკ­ლე­ბად შე­ა­ჩე­რეთ არ­ჩე­ვა­ნი შემ­დეგ ტო­ნა­ლო­ბებ­ზე: წყლის ფერი (ლურ­ჯი, ღია ცის­ფე­რი, მომ­წვა­ნო-შა­ბი­ამ­ნის­ფე­რი), წი­თე­ლი ან ნა­რინ­ჯის­ფე­რი. ამ­გვა­რი სა­ფუ­ლი­დან ფული მო­მენ­ტა­ლუ­რად “ქრე­ბა”.

2. ფორ­მა

სა­ფუ­ლე აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს ტე­ვა­დი. სა­სურ­ვე­ლია ჰქონ­დეს რამ­დე­ნი­მე შიდა ჯიბე, მათ შო­რის ყვე­ლა დიდი ჯიბე მსხვი­ლი კუ­პი­უ­რე­ბის ჩა­სა­დე­ბათ. თუ თქვენ სა­ფუ­ლე­ში მსხვი­ლი კუ­პი­უ­რის მო­კე­ცი­ლად ჩა­დე­ბა გი­წევთ, ე.ი. ამ­გავრ კუ­პი­უ­რებს იშ­ვი­ა­თად გა­მო­გიგ­ზავ­ნით კოს­მო­სი!

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ცალ-ცალ­კე გქონ­დეთ ხურ­დის და მსხვი­ლი ფუ­ლის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბა. ერ­თმა­ნეთ­ში ნუ­რა­სო­დეს აუ­რევთ ამ ორს! წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში თქვე­ნი შე­მო­სა­ვა­ლი სტა­ბი­ლუ­რად მზარ­დი ვე­რა­სო­დეს იქ­ნე­ბა.

3. მა­სა­ლა და ფაქ­ტუ­რა.

სა­სურ­ვე­ლია, სა­ფუ­ლე ბუ­ნებ­რი­ვი მა­სა­ლის­გან იყოს დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. ამის­თვის ხა­ვერ­დი ან სუფ­თა ტყა­ვი გა­მო­გად­გე­ბათ. ამ­გვა­რი მა­სა­ლა ფულს სა­უ­კე­თე­სოდ იზი­დავს თქვენ­კენ. ნუ ატა­რებთ სა­ფუ­ლეს ხე­ლოვ­ნუ­რი ტყა­ვის­გან, იმი­ტომ რომ მათი ხე­ლოვ­ნუ­რო­ბა სა­მო­მავ­ლოდ ფი­ნან­სე­ბის მხრივ ერთი შე­ხედ­ვით პერ­სპექ­ტი­ულ, მაგ­რამ სა­ბო­ლოო ჯამ­ში არაფ­რის მომ­ცემ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს გა­აქ­ტი­უ­რებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.

4. დი­ზა­ი­ნი

რა საქ­მი­ა­ნო­ბი­თაც არ უნდა იყოთ და­კა­ვე­ბუ­ლი, აუ­ცი­ლებ­ლად იქო­ნი­ეთ რეს­პექ­ტა­ბე­ლუ­რი ვი­ზუ­ა­ლის მქო­ნე სა­ფუ­ლე. ბავ­შვუ­რი ნა­ხა­ტე­ბით ან აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, “არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი” სა­ფუ­ლე ვერ მო­ი­ტანს თქვენ­თან დიდ ფი­ნან­სებს, ამი­ტომ მო­გი­წევთ რო­გორც პა­ტა­რა­ო­ბა­ში, “წვრი­ლი ფუ­ლით” დაკ­მა­ყო­ფილ­დეთ.

5. რა უნდა ვა­ტა­როთ სა­ფუ­ლით ფულ­თან ერ­თად..

არ­სე­ბობს ე.წ, “ფუ­ლის მომ­ზიდ­ვე­ლი” ჩი­ნუ­რი ამუ­ლე­ტი, რო­მე­ლიც ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­დაბ­მუ­ლი სამი მო­ნე­ტის­გან შედ­გე­ბა. მარ­თა­ლია, ამ­გვა­რი ამუ­ლე­ტის ყიდ­ვა ეზო­თე­რულ მა­ღა­ზი­ებ­შიც შე­იძ­ლე­ბა, გამ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­ხით, მაგ­რამ აჯო­ბებს, თა­ვად და­ამ­ზა­დოთ იგი და სა­ფუ­ლით ატა­როთ მუ­დამ, ფულ­თან ერ­თად.

კი­დევ ერთი სა­სარ­გებ­ლო ამუ­ლე­ტია სა­ფუ­ლის ჯი­ბე­ში ყუ­რძნის, მწვა­ნე ჩაის ან პიტ­ნის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბით ფო­ტოს ან ნა­ხა­ტის ტა­რე­ბა. ამ მცე­ნა­რე­ებს გა­აჩ­ნი­ათ უნა­რი საკ­მა­ოდ სო­ლი­დუ­რი თან­ხა მო­ი­ზი­დონ თქვენ­კენ.

ასე­ვე კარ­გია თუკი სა­ფუ­ლით ატა­რებთ სიმ­ბო­ლუ­რად ერთ დო­ლა­რი­ან კუ­პი­უ­რას, რო­მე­ლიც არა­სო­დეს არ უნდა და­ხარ­ჯოთ. ეს კუ­პი­უ­რა იზ­რუ­ნებს იმა­ზე, რომ თქვე­ნი სა­ფუ­ლის­კენ თა­ნა­მოძ­მე­ე­ბი აქ­ტი­უ­რად მო­ი­ზი­დოს.

6. რო­გო­რი უნდა იყოს ფუ­ლის გან­ლა­გე­ბა სა­ფუ­ლე­ში

ფული სა­ფუ­ლე­ში იერ­არ­ქი­უ­ლი პრინ­ცი­პით უნდა გან­ლაგ­დეს. ჯერ მსხვი­ლი, შემ­დგომ­ში კი წვრი­ლი კუ­პი­უ­რე­ბი.

არა­სო­დეს ამო­ა­სუფ­თა­ვოთ პირ­წმინ­დად სა­ფუ­ლე! და­ტო­ვეთ თუნ­დაც ხურ­და ფული მას­ში.

სა­სურ­ვე­ლია, სა­ფუ­ლით ატა­როთ ე.წ. “ბედ­ნი­ე­რი მო­ნე­ტა” – პირ­ვე­ლი ხელ­ფა­სი­დან, სა­უ­კე­თე­სო მე­გობ­რის მიერ ნა­ჩუ­ქა­რი ან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან შე­მორ­ჩე­ნი­ლი კუ­პი­უ­რა ან ხურ­და ფული.

გახ­სოვ­დეთ, ლა­ტა­რი­ა­ში ან აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში მო­გე­ბუ­ლი, ნა­პოვ­ნი ან არ­ცთუ პა­ტი­ო­სა­ნი გზით ნა­შოვ­ნი ფული რაც შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად უნდა და­ი­ხარ­ჯოს. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ასე­თი თან­ხა, თქვენს სა­მო­მავ­ლო შე­მო­სა­ვალ­საც “და­ა­ვა­დებს” და ვე­რა­სო­დეს გა­მო­ის­წო­რებთ ფი­ნან­სურ მდგო­მა­რე­ო­ბას.

ფული უნდა გიყ­ვარ­დეთ და მათ პა­ტი­ვის­ცე­მით ეპყრო­ბო­დეთ. ამი­ტომ ნე­ბის­მი­ე­რი კუ­პი­უ­რა კარ­გად უნდა გა­ას­წო­როთ სა­ფუ­ლე­ში მო­თავ­სე­ბის წინ. დაჭ­მუჭ­ნულ-ჩა­კუ­ჭულ ფულს ბედ­ნი­ე­რე­ბა არ მო­აქვს.

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეთ სა­ფუ­ლე სხვა­დას­ხვა ტი­პის ხა­რა­ხუ­რის­გან – ფული არ მო­დის იმ სა­ფუ­ლე­ში, რო­მე­ლიც სავ­სეა ძვე­ლი ქვით­რე­ბით, ქა­ღალ­დზე მი­წე­რი­ლი ტე­ლე­ფო­ნის ნომ­რე­ბით და სხვა ტი­პის უსარ­გებ­ლო რამე-რუ­მე­ე­ბით.

7. რა არ უნდა ვა­ტა­როთ სა­ფუ­ლით

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­და­ეჩ­ვი­ეთ სა­ფუ­ლით ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა და ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის სუ­რა­თე­ბის ტა­რე­ბას! ჯერ ერთი, ეს ფი­ნან­სურ ნა­კადს ბლო­კავს თქვენ­კენ, მე­ო­რეც თა­ვად ფუ­ლის ენერ­გე­ტი­კა იმოქ­მე­დებს იმ ადა­მი­ა­ნებ­ზე ვის ფო­ტო­ებ­საც ატა­რებთ. რაც ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის ან ენერ­გე­ტი­კუ­ლი ბა­ლან­სის დარ­ღვე­ვის მა­გა­ლით­ზე შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს.

8. რო­დის უნდა შევ­ცვა­ლოთ სა­ფუ­ლე

თუკი სა­ფუ­ლემ ე.წ. “პეწი” და­კარ­გა, გა­ი­ხა, გა­უ­ფუჭ­და ელვა-შე­საკ­რა­ვი, გაჩ­ნდა ნახ­ვრე­ტი რო­მე­ლი­მე ჯი­ბე­ში – ეს პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნია იმი­სა, რომ მალე შე­საძ­ლოა თქვე­ნი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი შე­მო­სა­ვა­ლი გა­ნა­ხევ­რდეს. გახ­სოვ­დეთ, ხარ­ვე­ზებ­ში ფული მი­ე­დი­ნე­ბა უმი­სა­მარ­თოდ და თან მი­აქვს თქვე­ნი ბა­რა­ქა!

აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ი­ძი­ნეთ ახა­ლი სა­ფუ­ლე, ხოლო ძველს და­უ­ნა­ნებ­ლად გა­და­უ­ძა­ხეთ სა­ნაგ­ვე ყუთ­ში. მისი შე­ნახ­ვა თუნ­დაც სა­სი­ა­მოვ­ნო რე­ლიქ­ვი­ის სა­ხით (ვთქვათ იგი ახლო მე­გო­ბარ­მა ან საყ­ვა­რელ­მა ადა­მი­ან­მა გა­ჩუ­ქათ) კა­ტე­გო­რი­უ­ლად იკ­რძა­ლე­ბა!

Back to top button